Ranu Ranantune Sinnado Song Lyrics||R. P. Patnaik||Jayam

Ranu Ranantune Sinnado Song Lyrics from ‘Jayam is starring Nithiin, Sadain lead roles. Teja is the director for the classic ‘Jayam’ movie. The lyricist has Kulasekhar penned down the lyrics for Ranu Ranantune Sinnado Song. While the noteworthy music director R. P. Patnaik composed the background score for this track. The vocals for Ranu Ranantune Sinnado Song  is given by R. P. Patnaik and  the song is featuring  Nithiin, Sada.The Ranu Ranantune Sinnado Song was released on 2002 and is one of the best songs in the film.

Ranu Ranantune Sinnado Song Details:

Album Name Jayam
Song Name Ranu Ranantune Sinnado Song
Starring Nithiin, Sada
Director Teja
 Music Composer R. P. Patnaik
Lyrics Kulasekhar
Singer(s) R. P. Patnaik
Released on 2002
language Telugu

Ranu Ranantune Sinnado Song Lyrics Telugu In English

Emáindirá – Bádhágá Undi
Náku Leni Bádhá Nikendukurá
Ni Bádhá Ná Bádhá Kádá
Ehe Ráye..
Hábbábbábbá Ránu Ránu Nánu Ránu Kudárádáyyo
Kádu Kádu Ilu Kádu Voggey Váyyo
Voddu Voddu Midá Midá Pádákáráyyo
Siggu Siggu Sinnákoká Lágákáyyo
Ránu Ránántune Sinnádo Sinnádo
Rámulori Gudikocce Sinnádo Sinnádi
Ránu Ránántune Sinnádo Sinnádo
Rámulori Gudikocce Sinnádo Sinnádi
Kádu Kádántune Kurrádo Kurrádo
Totákádákoccindá Kurrádo Kurrádi
Pácci Páccivántune Pilládo Pilládo
Pállettukoccindoy Pilládo Pilládi
Ránu Ránántune Sinnádo Sinnádo
Rámulori Gudikocce Sinnádo Sinnádi
Em Pándu Tisukoccindirá Abbáy
Yápilu Pándu Nárinjá Pándu
Báttáyi Pándu Boppáyi Pándu
Anásá Pándu Pánásá Pándu
Nimmá Pándu Dánimmá Pándu
Mámidi Pándu Aráti Pándu
Ránu Ani Kádu Ani Antálesi Mátáláni
Sántákocce Sudáváyyo Sinnádi
Kádánánte Ounánile Ledánánte Undánile
Adávári Mátá Tiru Verule
Ouná Máiná Máto Cindey Cindey
Báboy Ránoy Nákásále Siggoy Siggoy
Siggu Siggántune Sinnádo Sinnádo
Sirántá Járcindá Sinnádo Sinnádi
Kássubussántune Kurrádo Kurrádo
Kougitlo Válindá Kurrádo Kurrádi
Hárilo Rángá Hári Hári Swámi Rángá Hári Hári
Ento Eváru Páttincukotledenti
Gájuváká Pillá Me Gájulollám Kádá
Ceyyi Cápáledá Má Gáju Todágáledá
Táppu Ani Gippu Ani Andárilo Mundáráni
Sátukocci Sindulese Sinnádi
Táppánánte Oppánále Oppánánte Táppánále
Sutigánu Seppádáyyo Adádi
Ráve Pillá Enduku Mállágullá
Elloy Elloy Ellelloy Ello Elloy
Ránu Ránántune Sinnádo Sinnádo
Rámulori Gudikocce Sinnádo Sinnádi
Kádu Kádántune Kurrádo Kurrádo
Totákádákoccindá Kurrádo Kurrádi
Pácci Páccivántune Pilládo Pilládo
Pállettukoccindoy Pilládo Pilládi

Ranu Ranantune Sinnado Song Lyrics Telugu In Telugu

ఏమైందిరా బాదగా ఉంది
నాకు లేని బాద నీకెందుకురా
నీ బాధ నా బాధ కాదా

ఎహే రాయే
హబ్బబ్బబ్బ రాను రాను నాను రాను కుదరదయ్యో
కాదు కాదు ఈలు కాదు వొగ్గేయ్ వయ్యో
వొద్దు వొద్దు మీద మీద పడకురయ్యో
సిగ్గు సిగ్గు సిన్నకోక లాగకయ్యో

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడికొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చి వంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళెట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది
రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది

ఏం పండు తీసుకొచ్చిందిరా అబ్బాయ్
యాపిలు పండు నారింజ పండు
బత్తాయి పండు బొప్పాయి పండు
అనస పండు పనస పండు
నిమ్మ పండు దానిమ్మ పండు
మామిడి పండు అరటి పండు

రాను అని కాదు అని అంతలేసి మాటలని
సంతకొచ్చె సూడవయ్యో సిన్నది
కాదనంటే ఔననిలే లేదనంటే ఉందనిలే
ఆడవారి మాట తీరు వేరులే
ఔనా మైనా మాతో చిందేయ్ చిందేయ్
బాబోయ్ రానోయ్ నాకసలే సిగ్గోయ్ సిగ్గోయ్

సిగ్గు సిగ్గంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
సీరంతా జార్చిందా సిన్నదో సిన్నది
కస్సుబుస్సంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
కౌగిట్లో వాలిందా కుర్రదో కుర్రది

హరిలో రంగ హరి హరి స్వామి రంగ హరి హరి
ఏంటో ఎవరూ పట్టించుకోట్లేదేంటి
గాజువాక పిల్లా మేము గాజులోళ్ళం గాదా
చెయ్యి చాపలేదా మా గాజు తొడగలేదా

తప్పు అని గిప్పు అని అందరిలో ముందరని
సాటుకొచ్చి సిందులేసే సిన్నది
తప్పనంటే ఒప్పనులే ఒప్పనంటే తప్పనులే
సూటిగానూ సెప్పదయ్యో ఆడది
రావే పిల్లా ఎందుకు మల్లా గుల్లా
ఎల్లోయ్ ఎల్లోయ్ ఎల్లెల్లోయ్ ఎల్లో ఎల్లోయ్

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడికొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చి వంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళెట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది

Leave a Comment